ระบบพลีชีพดั่งวีรชน เล่ม 1-2 PDF Yaoi

เรื่องย่อ
เพราะคำสาปจากสาเหตุงีเงา ซางเขอ หนุมทีใชชีวิตเรียบๆ ตองนอนโคมา แถมยังถูกสงเขาไปเปนสวนหนึงของระบบประหลาด ทำใหตองผจญในโลกตางๆ กับหนาทีทีระบบมอบใหปฏิบัติภารกิจเพือคนหาทางตาย “เยียงวีรชน”Related Posts

โพสต์ความคิดเห็น

Subscribe Our Newsletter